استفاده از افزودنی روان کننده بتن در ساخت تصفیه خانه ماکو

استفاده از افزودنی روان کننده بتن در ساخت تصفیه خانه ماکو شهر ماکو یکی از شهرهای…