کرونا فراموش شده اما تمام نشده است!

کرونا فراموش شده اما تمام نشده است ! عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا:در حال…