دانشمندان می‌گویند اغلب آدم‌ها بیشتر شبیه پدر خود هستند تا مادرشان

دانشمندان می‌گویند اغلب آدم‌ها بیشتر شبیه پدر خود هستند تا مادرشان دانشمندان پی بردند اغلب پستانداران…

غذایی که می‌خورید، می‌تواند ژن‌های شما را از نو برنامه‌ریزی کند

غذایی که می‌خورید، می‌تواند ژن‌های شما را از نو برنامه‌ریزی کند آخرین شواهد علمی نشان می‌دهد…