در انتخاب همسر و ازدواج با این افراد دقت بیشتری بکنید و تردید داشته باشید

در انتخاب همسر و ازدواج با این افراد دقت بیشتری بکنید و تردید داشته باشید: ۱.…