ناخن های بدن انسان از چه چیزی ساخته شده است؟

ناخن ها، صفحات ظریف و در عین حال محکمی هستند که نوک انگشتان دست و پا…