پای مرغ برای دیسک کمر و غضروف مفید است؟

آیا پای مرغ برای دیسک کمر و غضروف مفید است؟ پای مرغ بخشی از مرغه که…