آلرژی‌های چشمی به دو نوع سالانه و بهاره تقسیم‌ می‌شوند

آلرژی‌های چشمی به دو نوع سالانه و بهاره تقسیم‌ می‌شوند نوع اول فرد تقریباً در طول…